Kunst på Arbeidsplassen

Kunst på arbeidsplassen i 50 år

Forord

Overgangen til et nytt millennium og året 2000 har for Kunst på Arbeidsplassen en spesiell betydning. Den 22. juni år 2000 er det 50 år siden institusjonen ble stiftet. I tillegg til tusenårsskiftet er dette begge milepæler som maner til refleksjon og ettertanke, til tilbakeblikk og kanskje også ønske om å gjøre opp status. Som en av sin tids aller største formidlere hadde Dr. Philos. Harry Fett en urokkelig tro på kunstens estetiske så vel som sosiale betydning. Ut fra egen kunstinteresse og kunnskap fylte han først sin egen bedrift med kunst, til glede og opplysning, for sine ansatte, som han sa. Formidlingsaspektet og troen på kunstens oppdragende betydning var også drivkraften bak dannelsen av Kunst på Arbeidsplassen, og preget virksomheten i mange år. Liknende folkeopplysningstanker og troen på kunst som velferd var for øvrig karakteristisk også for andre institusjoner som Riksgalleriet og Kunst i skolen, opprettet omtrent samtidig.

Den som i Kunst på Arbeidsplassen skulle sette Harry Fetts ideer ut i livet, var foruten Harry Fett selv, selskapets første kunstfaglige leder, Ole Henrik Moe. Som Harry Fett før ham, ble også Ole Henrik Moe en av sin generasjons største kunstformidlere og forkjemper ikke minst for samtidskunsten. De første årene reiste han land og strand rundt som foredragsholder og formidler av Kunst på Arbeidsplassens utstillinger, og var selv også aktiv som skribent. Han var dessuten en av de første som tok fjernsynet i bruk i formidlingssammenheng. Ole Henrik Moe ledet Kunst på Arbeidsplassen i de 12 første årene, og la da grunnlaget for virksomheten. Hans store innsats er av uvurderlig betydning for institusjonen slik den i dag fremstår.

Institusjonen Kunst på Arbeidsplassen var og er en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon av private og offentlige bedrifter og institusjoner, og drives med støtte fra Staten og med LO og NHO representert i styret. Den formål er å lage utstillinger som skal tilbys og distribueres blant medlemmene.

Det startet med utstillinger av reproduksjoner, men allerede mot slutten av 50-tallet godtok man ikke så lett reproduksjoner lenger, og bruken av originaler presset seg frem. Det betydde i første rekke originalgrafikk, men etter hvert ble også tegning og maleri kjøpt inn, samtidig som man lånte inn kunst også fra andre institusjoner. Utviklingen med økte priser og forsikringssummer, og problemer med sikring av utstillingene har imidlertid nærmest umuliggjort videreføring av dette. I dag er fotografi og andre medier kommet inn, men Kunst på Arbeidsplassens samling, som rommer over 5000 verk, består hovedsakelig av arbeider på papir, produsert i større opplag. Dagens situasjon med lite fornyelse av grafikken har imidlertid ført til at det igjen kan være aktuelt med innkjøp av malerier.

Mye har skjedd på 50 år, og utviklingen har ført også mange andre aktører inn på banen, samtidig som Kunst på Arbeidsplassens opprinnelige vektlegging av utstillingenes formidlingsaspekt og opplysende funksjon, i dag i stor grad har måttet vike plass for en tilpasning til publikums ønske om å ha «noe pent å se på», uten at kvalitetskravet er fraveket av den grunn.

Kunst på Arbeidsplassen har alltid hatt en faglig ledelse. Dagens leder, Jan Kokkin, er sjette i rekken siden Ole Henrik Moes tid. Sammen og hver på sin måte har disse videreutviklet institusjonen til i dag å være en moderne organisasjon tilpasset medlemsinstitusjonenes behov og ønsker om god kunst til utsmykning av sine lokaler. Virksomheten består i dag av godt over 300 utstillinger som sirkuleres blant de nær 200 medlemmene. Aktiviteten og medlemsmassen viser en positiv økning, og vi tror det vil være behov for Kunst på Arbeidsplassen og dens virksomhet i mange år fremover.

Styret og administrasjonen har ønsket å markere Kunst på Arbeidsplassens 50-års jubileum blant annet ved denne jubileumsutstillingen og katalogen. Oslo Kunstforening huset utstillingen som markerte organisasjonens 10-års jubileum i 1960, og vi takker for at de velvillig har stilt sine lokaler til rådighet nok en gang.

Til katalogen har Ole Henrik Moe skrevet en artikkel om organisasjonens mangslungne virksomhet gjennom årene, med vekt på Harry Fetts pionerinnsats og sitt eget arbeid. Det er blitt en innsiktsfull og inspirerende artikkel vi takker varmt for, og som vi med stolthet overbringer våre lesere. Utstillingen med utvalg fra samlingen er satt sammen av Jan Kokkin, som også har skrevet en artikkel i katalogen der han tar for seg Kunst på Arbeidsplassens samling i et videre perspektiv.

Styret vil benytte anledningen til å takke administrasjonen for sin store, samtidig som vi vil gratulere medlemmene med jubileet, og ønsker Kunst på Arbeidsplassen nye 50 år med aktiv virksomhet i tradisjonens og fornyelsens tegn.

Oslo, mars 2000
Karin Hellansjø
Styreleder